ویلای چوبی طالقانویلای چوبی طالقان

 

متراژ : 62 متر مربع دوبلکس

تاریخ عقد قرارداد :95/07/24

خرید چوب و تخلیه جهت شروع تولید در کارگاه :95/07/25

مراحل ساخت خانه چوبی

 

اتمام پرس کاری و شروع عملیات تولید :95/08/01

طریقه ساخت خانه چوبی

 

اتمام کار تولید کفپوش و تیرکها و اتمام کار کام و زبانه :95/08/08

نحوه ساخت خانه چوبی
 

ساخت ویلای چوبی

 

کفپوش ها

ویلای چوبی طالقان

پلیت گذاری و بتن ریزی فونداسیون:95/08/08

فونداسیون خانه چوبی 

فونداسیون ویلای چوبی 


 

خرید لمبه سقف دوم :95/08/09

سقف خانه چوبی 

 

  اتمام تولید و بارگیری قطعات و حمل به محل پروژه:95/08/11

 

ویلای چوبیخانه چوبی

 

  شروع نصب سازه طالقان:95/08/13

 

خانه چوبی طالقان

ساخت خانه چوبی 

 پروژه طالقان روز دوم پس از شروع نصب:95/08/14

 

ساخت ویلای چوبی 

 

 

 پروژه طالقان روز چهارم پس از شروع نصب:95/08/17

خانه پیش ساخته چوبی

 

وبلای پیش ساخته چوبی

ساخت خانه چوبی 

 

  پروژه طالقان روز ششم پس از شروع نصب:95/08/19

ساخت ویلای چوبی طالقان

 

ساخت خانه های چوبی

 

 پروژه طالقان روز هشتم پس از شروع نصب:95/08/20

ویلای چوبی حصیران

 

خانه چوبی حصیران 

 پروژه طالقان روز دهم پس از شروع نصب:95/08/23


ساخت خانه چوبی 

 

خانه پیش ساخته چوبی

 

 

 پروژه طالقان روز سیزدهم پس از شروع نصب:95/08/26

 

خانه پیش ساخته طالقان

 

پروژه طالقان روز پانزدهم پس از شروع نصب اتمام پروژه 34 روز زود تر از برنامه زمانبندی و قرارداد منعقد 95/08/28

ویلای پیش ساخته طالقان 

ساخت خانه چوبی طالقان