ویلای چوبی متل قو


متراژ : 132 متر مربع دوبلکس

 

تاریخ عقد قرارداد :96/02/07

 

طرح درخواستی کارفرما بدون انباری و تراس مسقف جانبی

 

خرید پارت اول چوب مورد نیاز :96/02/09 

 

ویلای چوبی متل قو

 

تولید ودپوی الوارهای دیواره ها:96/02/17


خانه چوبی متل قو 


ویلا چوبی متل قو

 

نصب پروژه متل قو روز سوم

خانه چوبی متل قو

 

نصب پروژه متل قو روز پنجم و اتمام نصب طبقه اول و آمادگی جهت اجرای تاسیسات

ویلای چوبی متل قو

 

خانه پیش ساخته متل قو

 

خانه های چوبی متل قو

 

نصب پروژه متل قو روز نهم

خانه چوبی متل قو 

خانه چوبی متل قو 

 

اتمام پروژه متل قو 28 روز قبل از پایان قرارداد

خانه چوبی

 

ساخت خانه چوبی

ویلای چوبی 

ساخت ویلای چوبی 

خانه پیش ساخته 

 

نمای داخلی پس از رنگ آمیزی

 

نمای بیرونی