خانه چوبی آزادگان

خانه چوبی آزادگان

متراژ : 63 متر مربع

تاریخ عقد قرارداد :96/12/10

  

 

روز اول نصب 96/12/16

 

ویلا چوبی 

 

روز دوم نصب 96/12/17

 

خانه چوبی 

 

 

روز سوم نصب96/12/18

 

ویلا چوبی